Gwarancja na drzwi zewnętrzne drewniane

Aktualnie produkujemy drzwi zewnętrzne w dwu systemach i każdy z nich jest objęty właściwymi mu warunkami gwarancji:

Okres gwarancji na drzwi systemu M72 i D72

/ grubość skrzydła 72 mm – wsp. Ud=1,05 (W/m2*K) /

  • przy montażu nieautoryzowanym - gwarancja 1 rok
  • przy montażu autoryzowanym wykonanym zgodnie
    z Instrukcją montażu drzwi AFB - pełna gwarancja 2 lata

Okres gwarancji na drzwi systemu M82 i D82

/ grubość skrzydła 82 mm – wsp. Ud=0,7 (W/m2*K) /

  • przy montażu nieautoryzowanym - pełna gwarancja 1 rok
  • przy montażu atoryzowanym wykonanym zgodnie z Instrukcją montażu drzwi AFB - pełan gwarancja 2 lata + 2 lata na konstrukcję drzwi.

Okres gwarancji na drzwi systemu M102 i D102

/ grubość skrzydła 102 mm – wsp. Ud od 0,45 (W/m2*K) /

  • przy montażu nieautoryzowanym - pełna gwarancja 1 rok
  • przy montażu atoryzowanym wykonanym zgodnie z Instrukcją montażu drzwi AFB - pełan gwarancja 2 lata + 2 lata na konstrukcję drzwi.

Warunki Gwarancji na drzwi zewnętrzne AFB.

1. Gwarancja na drzwi zewnętrzne produkcji AFB-Kraków obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Drzwi systemów M72 i D72 są objęte dwuletnią gwarancją, zaś drzwi systemów M82, D82, M102 i D102 objęte są dodatkową dwuletnią gwarancją na konstrukcję drzwi (z wyłączeniem powłok wykończeniowych).

2. Warunkiem ważności gwarancji jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży drzwi, w terminie do 30 dni od dnia zauważenia usterki, następujących, kompletnie wypełnionych i podpisanych dokumentów: Umowy Zamówienia Drzwi lub Usługi Budowlanej, Protokołu Odbioru Drzwi, Protokołu Odbioru Usługi Montażu Drzwi, Zgłoszenia Reklamacyjnego (druk dostępny na stronie producenta drzwi), dokumentu zakupu drzwi oraz oryginału Karty Gwarancyjnej.

3. Roszczenia dotyczące wad jawnych wyrobów rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku zgłoszenia ich przed montażem, tj. podczas Odbioru Drzwi dokonywanego przez Klienta oraz przedstawiciela Punktu Handlowego, i odstąpienia od czynności montażowych. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku zamontowania wyrobu z wadami jawnymi, wyrob nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów drzwi, estetykę wykonania powłoki lakierniczej i uszczelnień silikonowych, wady pakietów szybowych oraz uszkodzenia mechaniczne takie jak wgniecenia, pęknięcia, rysy itp.

4. Producent ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wyłącznie za wady drzwi zewnętrznych wynikłe z przyczyn w nich tkwiących i powstałe po ich montażu.

5. Producent nie odpowiada za szkody bezpośrednie spowodowane ujawnionymi wadami wyrobu oraz za szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby szkody te nie wystąpiły.

6. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za:
- wyrób użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
- wady powstałe na skutek niestosowania się do Instrukcji: Transportu i Składowania, Montażu, Eksploatacji i Konserwacji drzwi.
- wady drzwi zamontowanych w pomieszczeniach niespełniających wymaganych warunków montażu wyszczególnionych w Instrukcji Montażu drzwi, jeżeli do ich powstania mogły przyczynić się niespełnione warunki, nawet jeżeli drzwi były montowane przez brygadę montażową przedstawiciela handlowego lub producenta.
- różnice połysku i nieznaczne kredowanie powłoki lakierniczej.
- różnice odcieni powierzchni wyrobu spowodowane barwą lub niejednorodnością drewna, nawet jeżeli są rozbieżne z kolornikiem Producenta.
- trwałe (nieustępujące po sezonie grzewczym) nieznaczne odkształcenie skrzydła niedoprowadzające do nieprzylegania skrzydła do uszczelki.
- wady spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: grad, wyładowania atmosferyczne, powódź, zalanie, pożar, huragan, włamanie itp.
- wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych.
- wady spowodowane bezpośrednim kontaktem drzwi z ziemią lub wodą (z wyłączeniem kropel deszczu).
- szkody spowodowane niestabilnością ścian, w których zostały zamontowane.
- wyroby, w których dokonano napraw lub przeróbek bez zgody Producenta.
- szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki i owady.
- roszenie elementów drzwi (dotyczy w szczególności szyb i okuć) występujące w słabo wentylowanych pomieszczeniach.
- wady drzwi dopuszczone przez Polską Normę PN-88/B-10085.
- wady szyb dopuszczone przez Kryterium Techniczne IsiC NR 20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie.
- uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym elementów i pomniejsze usterki, które nie wpływają na wykorzystanie produktu.
- wady powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości lub braku wiedzy Kupującego.
- montaż wyrobu oraz wady i uszkodzenia powstałe podczas montażu.
- wyroby niepełnowartościowe zakupione po obniżonej cenie.

7. Decyzję co do sposobu i terminu realizacji naprawy gwarancyjnej podejmuje Producent.

8. Jeżeli jest to możliwe, naprawa gwarancyjna może być wykonana u Klienta. Klient jest wówczas zobowiązany do umożliwienia jej wykonania.

9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi, gdy: oględziny, naprawy lub wymiany nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Klienta.

10. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezpodstawne wezwanie pracowników serwisu powoduje zwrotne naliczenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu oraz dniówek roboczych.

11. W przypadku sporu co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować wyniki ekspertyzy w takim przypadku. Jeżeli ekspertyza wykaże jednoznacznie, że wady wyrobu są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną, koszty ekspertyzy poniesie Producent, w przeciwnym przypadku koszty te poniesie Klient.

Logotyp - 4 lata gwarancji na drzwi zewnętrzne
Do 4 lat gwarancji na drzwi zewnętrzne produkcji AFB.